sumitrā

pūrvaṃ daśarathaḥ kausalyā ca kim aicchatām? pūrvaṃ daśarathaḥ kausalyā ca putram aicchatām.

kintu daśarathasya kausalyāyāś ca na putro 'bhavat.

daśarathaḥ kim aicchat? daśarathaḥ sumitrāyāḥ patir bhavitum aicchat.

daśaratha:

sumitrā putrī kāśi­rājasya. sumitrā sundarī rāja­putrī.

kausalyā mama priyā. kintv ahaṃ putram icchāmi.

daśarathaḥ kāśi­rājam agacchat. sumitrā kāśi­rājasya putrī.

daśarathaḥ:

rājan, ahaṃ daśarathaḥ. aham ayodhyā­rājaḥ. ahaṃ sumitrāyāḥ patir icchāmi bhavitum.

kāśi­rājaḥ sukhito 'bhavat.

kāśi­rājaḥ:

bhavatu, rājan! bhava sumitrāyāḥ patiḥ. sukhī bhava.

daśarathaḥ sumitrāyāḥ patir abhavat. sumitrā ca daśarathasya patny abhavat.