rāmaḥ kim icchati?

Change script:

rāmaḥ kim icchati?

rāmaḥ sītām icchati.

kasmāt?

rāmaḥ kasmāt sītām icchati?

kiṃ sītā mṛtā?

sītā na mṛtā.

sītā hṛtā!

kiṃ daśarathena sītā hṛtā?

daśarathena sītā na hṛtā.

kiṃ hanumatā sītā hṛtā?

hanumatā na hṛtā sītā.

kena sītā hṛtā?

rāvaṇena sītā hṛtā.

ko rāvaṇaḥ?

rāvaṇo rākṣasaḥ.

rāvaṇo balavān.

rāvaṇo balavān rākṣasaḥ.

rāvaṇo balavān rājā.

kiṃ rāvaṇo rājā bahūnāṃ narāṇām?

rāvaṇo na rājā bahūnāṃ narāṇām.

kiṃ rāvaṇo rājā bahūnāṃ vānarāṇām?

rāvaṇo na rājā bahūnāṃ vānarāṇām.

rāvaṇo rājā bahūnāṃ rākṣasānām.

rāvaṇo balavān rākṣasa­rājaḥ.

rāvaṇo balavattamo rākṣasaḥ.

balavattamo rākṣaso rākṣasa­rājaḥ.

balavattamo rākṣaso na rāmasya sakhā.

kiṃ rāmo rāvaṇasya sakhā bhavitum icchati?

rāmo na rāvaṇasya sakhā bhavitum icchati.

rākṣasa­rājena sītā hṛtā.

rākṣasa­rājena patnī rāmasya hṛtā.

rākṣasa­rājena priyā patnī rāmasya hṛtā.

rāmaḥ sītām icchati.

rāmo rākṣasa­rājaṃ mārayitum icchati.