anusvāro visargaś ca

Change script:

saṃskṛtasya bahavo varṇāḥ. bahavo varṇāḥ svarāḥ. bahavo varṇā na svarāḥ.

eṣa varṇo na svaraḥ:

  • aṃ

eṣa varṇaḥ kaḥ? eṣa varṇaḥ kim ucyate? eṣa varṇo 'nusvāra ity ucyate.

eṣa ca varṇo na svaraḥ:

  • aḥ

ka eṣa varṇaḥ? eṣa varṇaḥ kim ucyate? eṣa varṇo visarga ity ucyate.

kim anusvāraḥ svaraḥ? anusvāro na svaraḥ.

kiṃ visargaḥ svaraḥ? visargo na svaraḥ. anusvāro visargaś ca na svarau.