sparśāḥ

Change script:

saṃskṛtasya bahūni vyañjanāni.

bahūni vyañjanāni sparśā ity ucyante.

kāni vyañjanāni sparśā ity ucyante? etāni vyañjanāni sparśā ity ucyante:

 • ka
 • kha
 • ga
 • gha
 • ṅa

 • ca
 • cha
 • ja
 • jha
 • ña

 • ṭa
 • ṭha
 • ḍa
 • ḍha
 • ṇa

 • ta
 • tha
 • da
 • dha
 • na

 • pa
 • pha
 • ba
 • bha
 • ma

kiṃ sarvāṇi vyañjanāni sparśāḥ?

bahūni vyañjanāni sparśāḥ. kintu bahūni vyañjanāni na sparśāḥ. etasmān na sarvāṇi vyañjanāni sparśāḥ.

kiṃ ka­kāraḥ sparśaḥ? ka­kāraḥ sparśaḥ.

kiṃ na­kāraḥ sparśaḥ? na­kāraḥ sparśaḥ.

kiṃ ya­kāro rephaś ca sparśau? ya­kāro rephaś ca na sparśau. ya­kāro rephaś ca kau?