ka eṣa varṇaḥ?

Change script:

saṃskṛtasya bahavo varṇāḥ. bahavo varṇāḥ svarāḥ. bahavaś ca varṇā vyañjanāni.

bahūni vyañjanāni sparśāḥ. bahūni vyañjanāny antasthāḥ. bahūni ca vyañjanāny ūṣmāṇaḥ.

bahūni vyañjanāni ghoṣavanti. bahūni ca vyañjanāny aghoṣāṇi.

bahūni vyañjanāny alpa­prāṇāḥ. bahūni ca vyañjanāni mahā­prāṇāḥ.

ka eṣa varṇaḥ?

  • ka

eṣa varṇo vyañjanam. etad vyañjanaṃ kim ucyate? etad vyañjanaṃ ka­kāra ity ucyate.

kiṃ ka­kāraḥ sparśaḥ? kiṃ ka­kāro 'ntasthaḥ? kiṃ ka­kāra ūṣmā?

ka­kāraḥ sparśaḥ. na ka­kāro 'ntasthaḥ. na ca ka­kāra ūṣmā.

kiṃ ka­kāro mahā­prāṇaḥ? ka­kāro na mahā­prāṇaḥ. ka­kāro 'lpa­prāṇaḥ.

kiṃ ka­kāro ghoṣavān? ka­kāro na ghoṣavān. ka­kāro 'ghoṣaḥ.

ka­kāro 'lpa­prāṇo 'ghoṣaḥ sparśaḥ. ka­kāraḥ ka­varge.

ka eṣa varṇaḥ?

  • dha

etad vyañjanam. etad vyañjanaṃ dha­kāra ity ucyate.

kiṃ dha­kāraḥ sparśaḥ? dha­kāraḥ sparśaḥ.

kiṃ dha­kāro mahā­prāṇaḥ? kiṃ dha­kāro 'lpa­prāṇaḥ? dha­kāro mahā­prāṇaḥ. na dha­kāro 'lpa­prāṇaḥ.

kiṃ dha­kāro ghoṣavān? dha­kāro ghoṣavān. na dha­kāro 'ghoṣaḥ.

dha­kāro mahā­prāṇo ghoṣavān sparśaḥ. dha­kāras ta­varge.

ka eṣa varṇaḥ?

  • ma

eṣa varṇaḥ sparśaḥ. eṣa sparśo ma­kāra ity ucyate.

kiṃ ma­kāro ghoṣavān? ma­kāro ghoṣavān. ma­kāro ghoṣavān sparśaḥ.

kiṃ ma­kāro mahā­prāṇaḥ sparśaḥ? ma­kāro na mahā­prāṇaḥ sparśaḥ. ma­kāro 'lpa­prāṇaḥ sparśaḥ.

ma­kāro ghoṣavān alpa­prāṇaḥ sparśaḥ. ma­kāraḥ pa­varge.

ka eṣa varṇaḥ?

  • ra

eṣa varṇo 'ntasthaḥ. eṣo 'ntastho repha ity ucyate.

kiṃ repho ghoṣavān? repho ghoṣavān. repho ghoṣavān alpa­prāṇo 'ntasthaḥ. repho ya­varge.

ka eṣa varṇaḥ?

  • ha

eṣa varṇa ūṣmā. eṣa ūṣmā ha­kāra ity ucyate.

bahava ūṣmāṇo 'lpa­prāṇāḥ. bahava ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ. śa­kāraḥ ṣa­kāraḥ sa­kāraś ca sarve 'lpa­prāṇā aghoṣā ūṣmāṇaḥ.

kiṃ ha­kāro 'ghoṣaḥ? na ha­kāro 'ghoṣaḥ. ha­kāro ghoṣavān.

kiṃ ha­kāro 'lpa­prāṇaḥ? na ha­kāro 'lpa­prāṇaḥ. ha­kāro mahā­prāṇaḥ.

ha­kāro mahā­prāṇo ghoṣavān ūṣmā. ha­kāraḥ śa­varge.

iti bahūni vyañjanāni. iti bahūni vyañjanāni saṃskṛtasya.

Congratulations! You've reached the end of this book.

Next in this series: sthānāni