katham?

śāntā sundaram aṅgulīyakaṃ paśyati. śāntā sukhinī. kintu katham aṅgulīyakaṃ padmām agacchat?

ahaṃ jānāmi. tvaṃ jānāsi kim? tvaṃ jñātum icchasi kim?

āgaccha! ahaṃ tvāṃ jñāpayiṣyāmi.

śāntā nalinyai sundaram aṅgulīyakaṃ darśayitum aicchat. śāntā hariṇyā saha mitrasya gṛham agacchat.

kintu pakṣī śāntāyā aṅgulīyakam apaśyat. pakṣī śāntām agacchat. kasmāt? pakṣī sundaram aṅgulīyakam aicchat!

śāntā pakṣiṇam apaśyat. bhītā śāntā nalinyā gṛham agacchat.

kintv aṅgulīyakam apatat. pakṣy aṅgulīyakam agṛhṇāt. pakṣy aṅgulīyakam agṛhṇān mukhena. pakṣy aṅgulīyakaṃ mukhena gṛhītvā vṛkṣam agacchat.

kintu pakṣī khāditum aicchat. pakṣy aṅgulīyakena saha khāditum agacchat. pakṣī nalinyā vṛkṣaṃ khāditum agacchat.

padmā pakṣiṇam apaśyad vṛkṣe. padmā pakṣiṇo 'ṅgulīyakam apaśyat. padmā pakṣiṇā saha krīḍitum aicchat.

padmā vṛkṣam agacchat. padmā pakṣiṇā saha vṛkṣe 'krīḍat. padmā pakṣiṇo 'ṅgulīyakam agṛhṇāt.

nalinī śāntā ca na sundaram aṅgulīyakam apaśyatām. nalinī śāntā ca mārgitum agacchatām. kintu nalinī śāntā ca na śāntāyā aṅgulīyakam apaśyatām. nalinī śāntā ca nalinyā gṛham agacchatām.

padmā mātaram apaśyat. padmā patitum aicchat. padmā vṛkṣāt patitum aicchat. padmā mātre sundaram aṅgulīyakaṃ darśayitum aicchat.

saṃjayo hariṇī ca padmām apaśyatām. saṃjayo hariṇī ca vṛkṣam āgacchatām. padmā saṃjayam apaśyat.

padmā vṛkṣād apatat. śiśur aṅgulīyakena saha vṛkṣād apatat. sukhī śiśur vṛkṣāt saṃjaye 'patat.

padmā gṛham agacchat. padmā mātre 'ṅgulīyakam adarśayat.

katham aṅgulīyakaṃ padmām agacchat? tvaṃ jānāsi.

kintu padmā śiśuḥ. kathaṃ śiśur vṛkṣam ārohat? tvaṃ jñātum icchasi kim?

ahaha! ahaṃ na jānāmi.

You're all done!

You've reached the end of this series. If you want to read more books in this series, write to us and let us know.

Or, click here to go back to the library.