daśarathaḥ kim icchati?

Change script:

rājā daśarathaḥ kasmān na sukhī? rājā kim icchati?

rājño na putraḥ. rājā putram icchati.

kasmād daśaratha icchati putram?

daśarathaḥ:

ahaṃ balavān. ahaṃ tu naraḥ. ahaṃ na devaḥ.

ahaṃ mariṣye. ko rājā bhaviṣyati? mayi mṛte, ko rājā bhaviṣyati?

mayi mṛte, ko bhaviṣyati mahān ayodhyā­rājaḥ?

ahaṃ na jānāmi.

ahaṃ putram icchāmi. ahaṃ balavantaṃ putram icchāmi.

daśarathaḥ:

pūrvam ahaṃ putram aiccham. pūrvaṃ mama na patny abhavat.

pūrvam ahaṃ kausalyāyāḥ patir abhavam. mama tu na putro 'bhavat.

pūrvam aham abhavaṃ sumitrāyāḥ patiḥ. mama tu na putro 'bhavat.

pūrvam aham abhavaṃ patiḥ kaikeyyāḥ. na tu mama putro 'bhavat.

mama bahvyaḥ sundaryaḥ patnyaḥ. mama tu na putraḥ.

daśarathaḥ:

mama putro rājā bhavet. mayi mṛte, mama putro rājā bhavet.

mayi mṛte, mama putro balavān rājā bhavet!

mama tu na putraḥ.

kena mama putro bhavet? kena mama balavān putro bhavet?

ahaṃ na jānāmi. ahaṃ jñātum icchāmi.

ahaṃ balavantaṃ priyaṃ putram icchāmi.

ahaṃ na sukhī.