rāvaṇo mārayitavyaḥ

bahavo devā na sukhinaḥ.

bahavo devāḥ:

brahman! rāvaṇo rājā bahūnāṃ balavatāṃ rākṣasānām. kintu tvaṃ balavān. tvaṃ balavān devaḥ.

kiṃ tvaṃ rāvaṇaṃ mārayiṣyasi? kiṃ tvaṃ rāvaṇaṃ mārayituṃ śaknoṣi?

brahmā:

rāvaṇo mama priyaḥ. kintu rāvaṇo mārayitavyaḥ.

ahaṃ rāvaṇaṃ mārayitum icchāmi. ahaṃ balavān. kintv ahaṃ devaḥ. sarve devā rāvaṇaṃ na mārayituṃ śaknuvanti. ahaṃ rāvaṇaṃ mārayituṃ na śaknomi.

bahavo devāḥ:

ko rāvaṇaṃ mārayituṃ śaknoti?

sarve devā na mārayituṃ śaknuvanti rāvaṇam. rāvaṇaḥ sarvebhyo devebhyo balavattaraḥ.

sarve ca rākṣasā na śaknuvanti mārayituṃ rāvaṇam. rāvaṇaḥ sarveṣāṃ rākṣasānāṃ balavattamaḥ.

kaḥ śaknoti mārayituṃ rāvaṇam?

brahmā:

ahaṃ jānāmi. naro rāvaṇaṃ mārayituṃ śaknuyāt. balavān naro rāvaṇaṃ mārayituṃ śaknuyāt.

kena rāvaṇo mārayitavyaḥ? nareṇa rāvaṇo mārayitavyaḥ. balavatā nareṇa rāvaṇo mārayitavyaḥ.

sarve devāḥ sukhitā bhavanti.

kintu ko naro rāvaṇaṃ mārayiṣyati? ko naro balavān? ko naro rāvaṇād balavattaraḥ?