rāvaṇaḥ kim aicchat?

rāvaṇaḥ:

brahman! ahaṃ balavān bhavitum icchāmi. ahaṃ balavattama icchāmi bhavitum. ahaṃ na martum icchāmi.

brahmā:

tvaṃ balavān bhaviṣyasi. kintu sarvair martavyam.

rāvaṇaḥ:

bhavatu. kintv ahaṃ na mārayitavyaḥ. sarvair devair ahaṃ na mārayitavyaḥ. sarvaiś ca rākṣasair ahaṃ na mārayitavyaḥ.

brahmā:

bhavatu. sarve devās tvāṃ na mārayiṣyanti. sarve devās tvāṃ na mārayituṃ śakṣyanti. sarve ca rākṣasās tvāṃ mārayituṃ na śakṣyanti.

rāvaṇaḥ:

ahaṃ sukhitaḥ, brahman!

pūrvaṃ rāvaṇaḥ sukhito 'bhavat. pūrvaṃ rāvaṇo balavān abhavat. rāvaṇo balavattamaḥ sarveṣāṃ rākṣasānām abhavat. rāvaṇo balavattaraḥ sarvebhyo devebhyo 'bhavat.

rāvaṇo laṅkāyā rājā pūrvam abhavat. rāvaṇo balavān bhūtvā laṅkāyā rājā pūrvam abhavat.

rāvaṇo laṅkā­rājo bhūtvā sukhy abhavat.

rāvaṇaḥ:

ahaṃ balavattamaḥ! ahaṃ balavattaraḥ sarvebhyo rākṣasebhyaḥ. ahaṃ sarvebhyo devebhyo balavattaraḥ.

ko māṃ mārayet? ko māṃ mārayituṃ śaknoti? ko rāvaṇād balavattaraḥ? ahaṃ balavattamaḥ!

ahaha! ahahaha!

rāvaṇo bahūn amārayat. rāvaṇo balavān rājā bhūtvā bahūn amārayat.