ūṣmāṇaḥ

Change script:

kiṃ śa­kāraḥ sparśaḥ? śa­kāro na sparśaḥ. na ca śa­kāro 'ntasthaḥ.

śa­kāraḥ kaḥ? śa­kāra ūṣmā.

bahūni vyañjanāny ūṣmāṇaḥ. kāni vyañjanāny ūṣmāṇaḥ? etāni vyañjanāny ūṣmāṇaḥ:

  • śa
  • ṣa
  • sa
  • ha

śa­kāraḥ ṣa­kāraḥ sa­kāro ha­kāraś ca sarva ūṣmāṇaḥ. sarvāṇy etāni vyañjanāny ūṣmāṇa ity ucyante.