ghoṣaḥ

Change script:

ghoṣaḥ kaḥ?

ga­kārasya ghoṣaḥ. kintu ka­kārasya na ghoṣaḥ.

 • ga
 • ka

ḍha­kārasya ghoṣaḥ. kintu ṭha­kārasya na ghoṣaḥ.

 • ḍha
 • ṭha

ba­kārasya ghoṣaḥ. kintu pa­kārasya na ghoṣaḥ.

 • ba
 • pa

etasmād ga­kāro ghoṣavān ity ucyate. ga­kāro ḍha­kāro ba­kāraś ca ghoṣavanta ity ucyante.

kiṃ ka­kāro ghoṣavān? ka­kāro na ghoṣavān. ka­kāraḥ kim ucyate? ka­kāro 'ghoṣa ity ucyate. ka­kāraṣ ṭha­kāraḥ pa­kāraś ca sarve 'ghoṣā ity ucyante.

ke varṇā ghoṣavantaḥ? ke ca varṇā aghoṣāḥ?

kiṃ sarve svarā ghoṣavantaḥ? sarve svarā ghoṣavantaḥ:

 • a
 • ā
 • i
 • ī
 • u
 • ū

 • e
 • ai
 • o
 • au

kiṃ sarvāṇi vyañjanāni ghoṣavanti? bahūni vyañjanāni ghoṣavanti. kintu bahūni vyañjanāny aghoṣāṇi. etasmān na sarvāṇi vyañjanāni ghoṣavanti.

kāni vyañjanāni ghoṣavanti?

kiṃ sarve sparśā ghoṣavantaḥ? na sarve sparśā ghoṣavantaḥ. kintu bahavaḥ sparśā ghoṣavantaḥ.

ke sparśā ghoṣavantaḥ? ga­kāro gha­kāro ṅa­kāraś ca ghoṣavantaḥ:

 • _
 • _
 • ga
 • gha
 • ṅa

ja­kāro jha­kāro ña­kāraś ca ghoṣavantaḥ:

 • _
 • _
 • ja
 • jha
 • ña

ḍa­kāro ḍha­kāro ṇa­kāraś ca ghoṣavantaḥ:

 • _
 • _
 • ḍa
 • ḍha
 • ṇa

da­kāro dha­kāro na­kāraś ca ghoṣavantaḥ:

 • _
 • _
 • da
 • dha
 • na

ba­kāro bha­kāro ma­kāraś ca ghoṣavantaḥ:

 • _
 • _
 • ba
 • bha
 • ma

kiṃ sarve 'ntasthā ghoṣavantaḥ? sarve 'ntasthā ghoṣavantaḥ:

 • ya
 • ra
 • la
 • va

kiṃ sarva ūṣmāṇo ghoṣavantaḥ? kiṃ sarva ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ?

bahava ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ. kintu na sarva ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ. kasmāt? kasmān na sarva ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ?

ha­kāro ghoṣavān. ha­kāro ghoṣavān ūṣmā:

 • _
 • _
 • _
 • ha

bahava ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ. kintu ha­kāro ghoṣavān. etasmān na sarva ūṣmāṇo 'ghoṣāḥ.