dhṛtarāṣṭraḥ

Change script:

kiṃ duryodhanasya bhrātā?

duryodhanasya bhrātā.

duryodhanasya bahavo bhrātaraḥ.

kiṃ sarve bhrātaro duryodhanasya yodhāḥ?

sarve bhrātaro duryodhanasya yodhāḥ.

sarve bhrātaro duryodhanasya balavantaḥ.

sarve bhrātaro duryodhanasya balavanto yodhāḥ.

duryodhano bahūnāṃ bhrātā.

duryodhano bahūnāṃ yodhānāṃ bhrātā.

duryodhano bahūnāṃ balavatāṃ yodhānāṃ bhrātā.

duryodhano dhṛtarāṣṭrasya putraḥ.

dhṛtarāṣṭraḥ kaḥ?

dhṛtarāṣṭro rājā.

dhṛtarāṣṭrasya bahavaḥ putrāḥ.

dhṛtarāṣṭrasya bahavo balavantaḥ putrāḥ.

duryodhano rāja­putraḥ.

duryodhano balavān rāja­putraḥ.

duryodhano bhrātā bahūnāṃ rāja­putrāṇām.

sarve rāja­putrā balavantaḥ.

sarve rāja­putrā balavanto yodhāḥ.