śuddhodano duḥkhī

kasmād rājā kapilavastuno duḥkhī?

śuddhodanaḥ:

bahavo duḥkhino narā nāryaś ca rāja­putram āgaccheyur draṣṭum. etasmān mama putro duḥkhinaṃ naraṃ paśyet.

mama putro na duḥkhī. kintu mama putro duḥkhinaṃ naraṃ paśyet. mama putraḥ pura­vanāni gacchan duḥkhinaṃ naraṃ paśyet.

etasmān mama putro duḥkhī bhavet. mama putro duḥkhinaṃ naraṃ dṛṣṭvā bhaved duḥkhī.

śuddhodanaḥ:

mama putro duḥkhī bhūtvā vanaṃ gantum icchet. mama putro munir icched bhavitum!

mama putreṇa vanaṃ na gantavyam.

etasmād rājā duḥkhī.