kasmād rāvaṇo balavān?

sarve devā balavantaḥ. kintu rāvaṇo balavattaraḥ. rāvaṇo balavattaraḥ sarvebhyo devebhyaḥ.

sarve devā rāvaṇaṃ mārayitum icchanti. kintu sarve devā rāvaṇaṃ mārayituṃ na śaknuvanti.

kasmād rāvaṇo balavān? kasmād rāvaṇo balavattamo rākṣasaḥ? sarve devāḥ kasmād rāvaṇaṃ mārayituṃ na śaknuvanti?

pūrvaṃ rāvaṇo balavān bhavitum aicchat. pūrvaṃ rāvaṇo brahmāṇaṃ devaṃ draṣṭum aicchat.

kasmād rāvaṇo brahmāṇaṃ draṣṭum aicchat? brahmā balavān devaḥ. rāvaṇo balavān aicchad bhavitum.

rāvaṇaḥ:

brahman! brahman! ahaṃ tvāṃ draṣṭum icchāmi. ahaṃ balavān icchāmi bhavitum.

tvaṃ balavān devaḥ. ahaṃ tvām icchāmi draṣṭum, brahman!

rāvaṇaḥ priyo brahmaṇo 'bhavat. brahmā sukhito 'bhavat. brahmā rāvaṇam agacchat. brahmā sukhito bhūtvā rāvaṇam agacchat.

brahmā:

rāvaṇa! ahaṃ sukhitaḥ. tvaṃ mama priyaḥ. tvaṃ kim icchasi, rāvaṇa? ahaṃ jñātum icchāmi.

rāvaṇaḥ kiṃ pūrvam aicchat?